BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana 

Přerov

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

BOZP dokumentace Přerov

Vyhledávání rizik a preventivní opatření BOZP

Povinností zaměstnavatele je zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti. S tím souvisí neustálé vyhledávání rizik a přijímání opatření k jejich omezení. Tuto činnost by měl provádět zaměstnanec s odbornou způsobilostí, případně třetí osoba s odbornou způsobilostí.

Kompletní dokumentace BOZP a PO

Dále zákon ukládá zpracovávat a vést příslušnou dokumentaci pro BOZP a PO. I tyto služby nabízejí specializované firmy a externí poradci.

Dokumentace BOZP

obsahuje především posouzení pracovních rizik, organizační směrnice pro řízení BOZP, firemní předpisy, směrnice, postupy a pokyny BOZP (mezi než patří například směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, směrnice pro práce zakázané ženám a mladistvým nebo ruční manipulaci s břemeny, směrnice pro práce ve výškách, směrnice pro poskytování ochranných nápojů a zajišťování první pomoci apod.), zařazení prací do kategorií, vedení záznamů o úrazech, vedení knihy BOZP aj.

Dokumentace Požární ochrany

obsahuje především začlenění činností do kategorie dle míry požárního nebezpečí, organizační směrnice k zabezpečení PO, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, plán zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, požární knihu aj.

ENERGOM Projekty, a.s. - bezpečnost práce BOZP

Úkolem je nejen zajistit úvodní a pravidelná školení BOZP pro dané zaměstnance, ale také zpracovat komplexní dokumentaci v rámci celé bezpečnosti. Jedná se nejen o dokumenty spojené se samotným školením, ale také veškeré zajištění, cedule a nadpisy na pracovišti. Taková firma provede obvykle prohlídku celého pracoviště a doporučí případné úpravy nejen, jak praví zákon, ale také podle lepší ochrany jak lidí, tak majetku. Také provede potřebnou revizi hasicích přístrojů a taktéž všech elektrických spotřebičů.

Nenechte si lámat hlavu nad správnými zákony a veškerou tuto práci svěřte profesionální odborné firmě ENERGOM Projekty, a.s..

BOZP zákon

Nedodržením náležitostí souvisejících se zajištěním bezpečnosti na pracovištích hrozí vysoké sankce ze strany státních kontrolních úřadů. Využijte proto možnosti obrátit se v případě BOZP a PO na profesionály.

Kontakt

BOZP Přerov

ENERGOM Projekty, a.s.

  • BOZP Přerov
  • BOZP Prostějov
  • BOZP Mohelnice

+420 777 929 770

Email: info@energom.cz

 

Dále by Vás mohlo zajímat

www.bozpostrava.cz, www.bozpzlin.cz, www.bozpopava.cz